ForumPSRhome

FÓRUM PSR
SLOVENSKO

FÓRUM PSR SLOVENSKO združuje významných výrobcov, distributérov a importérov alkoholických nápojov v Slovenskej republike.

Združenie bolo založené v júni 2010.

Cieľom združenia je minimalizácia škôd spôsobených zneužívaním alkoholu. FÓRUM PSR SLOVENSKO tvoria spoločnosti, ktoré sú si vedomé svojej vlastnej obchodnej slobody, ale tiež nutnosti predchádzať sociálnym problémom, ktoré zneužívaním alkoholu môžu vzniknúť.

FÓRUM PSR SLOVENSKO je nekomerčné združenie, ktoré nereprezentuje obchodné záujmy žiadneho jednotlivého výrobcu ani akúkoľvek časť trhu.

FÓRUM PSR SLOVENSKO sa venuje osvete a prevencii zameranej na elimináciu škodlivých následkov zneužívania alkoholu a poskytuje seriózne a vyvážené informácie súvisiace s alkoholom.

FÓRUM PSR SLOVENSKO spolupracuje so zahraničnými subjektami obdobného zamerania, ktoré existujú na celom svete.

Zoznam členov FÓRUM PSR SLOVENSKO nájdete tu

© 2010 FÓRUM PSR SLOVENSKO