FÓRUM PSR SLOVENSKO je združením významných výrobcov, distribútorov a importérov alkoholických nápojov na Slovensku.

Ide o nekomerčné združenie, ktoré nereprezentuje obchodné záujmy žiadneho konkrétneho výrobcu či časť trhu. Všetci jeho členovia sa zaviazali zastávať hodnoty, ktoré napomáhajú obmedzovať negatívne následky neprimeranej konzumácie alkoholu, venovať sa osvete, prevencii a eliminácii škodlivých následkov jeho zneužívania. Združenie FÓRUM PSR SLOVENSKO bolo založené v júni 2010.

Združenie poskytuje a šíri seriózne a vyvážené informácie týkajúce sa alkoholu širokej verejnosti. Práve z tohto dôvodu sa členovia zaviazali riadiť sa samoregulačnými aktivitami - vlastným nadštandardným Etickým kódexom - nielen pri predaji a distribúcii, ale tiež v oblasti marketingu alkoholických nápojov tak, aby svoju obchodnú činnosť prevádzali v súlade a nad rámec existujúcich zákonov a opatrení, ktoré sa týkajú tohto predmetu podnikania.

FÓRUM PSR SLOVENSKO je tiež členom nadnárodnej organizácie spiritsEUROPE, ktorá združuje 34 národných asociácií z 26 krajín Európy a 8 najväčších medzinárodných spoločností podnikajúcich v alkoholovom priemysle. Nekomerčné združenie FÓRUM PSR SLOVENSKO je aj členom Rady pre reklamu, ktorej hlavným cieľom je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama. Rada pre reklamu združuje všetky subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie, a ktoré sa zaviazali riadiť Etickým kódexom, teda etickými pravidlami reklamnej praxe.

Členovia združenia FÓRUM PSR SLOVENSKO vo svojich kampaniach využívajú komunikačné posolstvo „Pi s rozumom“ na vyzdvihnutie zodpovedného požívania alkoholu.