Etický kódex

Všetci členovia občianskeho združenia FÓRUM PSR SLOVENSKO sa zaviazali zastávať nasledovné hodnoty, ktoré napomáhajú obmedzovať negatívne následky neprimeranej konzumácie alkoholu a podporujú správne pochopenie funkcie alkoholu v spoločnosti.

 • Rozumná konzumácia alkoholu je súčasťou slovenskej a európskej kultúrnej tradície a patrí k modernému životnému štýlu.
 • Samoregulácia dopĺňa legislatívne opatrenia, ale nenahrádza ich.
 • Samoregulačné aktivity významne spoluvytvárajú základ pre prevzatie osobnej zodpovednosti pri konzumácii alkoholických nápojov.
 • Výrobcovia aj dovozcovia sa zaväzujú dodržiavať princípy samoregulácie a podporovať sociálnu zodpovednosť.
 • Výrobcovia alkoholu majú legitímnu a dôležitú úlohu v boji so zneužívaním alkoholu.

Členovia sa taktiež zaviazali riadiť sa samoregulačnými praktikami v oblasti marketingu alkoholických nápojov tak, aby svoju obchodnú činnosť prevádzali v súlade so zákonmi a opatreniami, ktoré sa týkajú tohto predmetu podnikania. Reklamné aktivity späté s alkoholom necielia na mladistvých do 18 rokov, tehotné a dojčiace ženy či vodičov motorových vozidiel, nepodporujú v nich protispoločenské javy a neprezentujú abstinenciu ako spoločensky neprijateľnú. Členovia združenia sa usilujú, pokiaľ je to možné, na reklamných, propagačných a PR materiáloch uvádzať posolstvo „Pi s rozumom“.

Celé znenie nášho etického kódexu nájdete tu.

spiritsEUROPE

FÓRUM PSR je členom európskej organizácie spiritsEUROPE, ktorá združuje 34 národných asociácií z 26 krajín Európy a 8 najväčších medzinárodných spoločností podnikajúcich v alkoholovom priemysle. Cieľom spiritsEUROPE je prezentovať a obraňovať záujmy európskeho liehovinového trhu a pomáhať členom rozvíjať svoje podnikanie.

Hlavné ciele a zásady združenia spiritsEUROPE sú nasledovné:

 • podporovať porozumenie európskych obchodníkov s liehovinami s rozhodujúcimi orgánmi v rámci európskeho a medzinárodného trhu,
 • obhajovať slobodu produkcie a predaja alkoholu zodpovedným spôsobom v súlade s legislatívnymi podmienkami,
 • presadzovať nediskriminačné podmienky pre predajcov liehovín v porovnaní s predajcami iných alkoholických nápojov,
 • zaručiť voľný a férový prístup na trhoch krajín tretieho sveta,
 • posilniť priemysel zavedením vysokých štandardov v marketingovej kominikácií,
 • poskytovať konzumentom alkoholických nápojov podstatné informácie o produktoch – od obsahu alkoholu až po počet kalórií,
 • šíriť posolstvo zodpovedného pitia v celej Európskej únií.

Viac o združení spiritsEUROPE nájdete tu: http://spirits.eu/.

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu je orgánom etickej samoregulácie reklamy. Jej hlavným cieľom je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama. Rada pre reklamu združuje  subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie, a ktoré sa zaviazali  dodržiavať  Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe a udržiavať dobré meno reklamy.

Etické pravidlá reklamnej praxe sa osobitne venujú pravidlám upravujúcim reklamu alkoholických nápojov. Členovia sa zaviazali dodržiavať tieto pravidlá týkajúce sa reklamy alkoholických nápojov:

 • reklama alkoholických nápojov nesmie byť umiestnená v komunikačnom médiu určenom pre maloletých, prípadne takom médiu, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti miesta, kde sa sústreďujú maloletí (napr. reklamné bilboardy v blízkosti školy),
 • reklama alkoholických nápojov realizovaná formou webovej stránky musí spotrebiteľa vopred upozorniť na prístupnosť tohoto on-line priestoru od 18 rokov,
 • obsah alkoholu v nápoji sa nesmie v reklame zdôrazňovať ako znak jeho kvality,
 • reklama sa nesmie zameriavať na rizikové skupiny (maloletí, tehotné a dojčiace ženy, vodiči motorových vozidiel) ani naznačovať konzumáciu alkoholu u týchto skupín,
 • reklama nesmie prezentovať nezodpovedný prístup k požívaniu alkoholických nápojov a nesmie abstinenciu alebo zdržanlivosť prezentovať ako nedostatok,
 • reklama nesmie prezentovať či naznačovať nadmernú konzumáciu alkoholu,  a ani nesmie  bez zjavného dôvodu prevencie  zobrazovať osoby v stave opitosti,
 • reklama nesmie zobrazovať konzumáciu alkoholu vedúcu k riešeniu osobných problémov, či k úspechom v pracovnej, akademickej, športovej či sexuálnej oblasti,
 • reklama nesmie naznačovať, že alkohol ma stimulujúce či liečivé účinky.

Celé znenie etického kódexu nájdete tu: http://www.rpr.sk/chillout5-items/2/9/1/3/8/29138_92ada7.pdf